10 Inch white Polyethylene with 4 Inch Bottom Opening