10 Inch white Polyethylene with 5.25 Inch Bottom Opening