13 Inch White Polyethylene Macho Acorn with 4 Inch Neck