17 Inch White Polyethylene Macho Acorn with 6 Inch Neck