22.5 Inch White Polyethylene Acorn with 7 7/8 Inch Neck